Polityka prywatności

Polityka prywatności

Maj.Kampany Marcin Stefanow, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota Roweckiego 153, 52-214, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Maj.Kampany w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Maj.Kampany Marcin Stefanow, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grota Roweckiego 153, 52-214 (dalej jako Maj.Kampany  lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z Maj.Kampany?

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

 1. za pomocą e-maila: malgorzata@stefanow.pl
 2. za pomocą telefonu: (+48) 604 073 320
 3. drogą pocztową: Kampany Marcin Stefanow ul. Grota Roweckiego 153, 52-214 Wrocław.

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA Maj.Kampany?

Maj.Kampany zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług psychoterapeutycznych
 2. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA Maj.Kampany?

Maj.Kampany zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Maj.Kampany może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko,
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: numer telefonu, adres e-mail;

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ Maj.Kampany PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 1. Jeśli korzystają Państwo z usług psychoterapeutycznych
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

 

SKĄD Maj.Kampany POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Klienci: Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Klienci: Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury.

 

KOMU Maj.Kampany MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Maj.Kampany działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  2. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez Maj.Kampany Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: malgorzata@stefanow.pl
 2. drogą pocztową: Maj.Kampany Marcin Stefanow ul. Grota Roweckiego 153, 52-214 Wrocław.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Maj.Kampany naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. za pomocą e-maila: malgorzata@stefanow.pl
 2. drogą pocztową: Maj.Kampany Marcin Stefanow ul. Grota Roweckiego 153, 52-214 Wrocław.

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo Maj.Kampany informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu Maj.Kampany  nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Maj.Kampany nie przetwarza Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Maj.Kampany stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Maj.Kampany zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.